حرفهای فانوسی (قسمت هفتم)

* زندانی کردن اندیشه های خود در سر ، همتای گوشه نشینی است.

* قاتل اصلی ایده ترس است. ترس از ریشخند یا تنبیه یا از دست دادن کار ، نوآوری را از بین می برد.

* تا خود نخواهید هیچ کس نمی تواند احساس فرو دستی در شما بیافریند.

* هدفی که مهلت دستیابی به آن تعیین نشده است ، یک هدف نیست یک آرزوست.

* دانشی که در گفته ظاهر نشود، گنجی است که آنرا انفاق نکنند.

 

 حرفهای فانوسی (قسمت ششم)

* بزرگ بیندیشیم ! بزرگ عمل کنیم ! بزرگ باشیم !

* فضایی بیافرینید که در آن کارکنان با احساس راحتی سخن بگویند.

* پیوسته به آموختن ادامه داده و خودبینی را کنار بگذارید. مپندارید که همه چیز را می دانید و حقیقت تنها در مشت شماست.

* آنگاه که از یادگیری بازماندید به رشد خود پایان داده اید.

* سه رمز پیروزی : شتاب ، سادگی و اعتماد به نفس.

 

 حرفهای فانوسی (قسمت پنجم)

* معلوماتی که در کودکی فرا گرفته می شود مانند نقش در سنگ پایدار می ماند.

* برای هر روز و هر کاری از قبل برنامه ریزی داشته باشیم.

* دنیا آنقدر بزرگ است که برای هر کسی جایی هست. بجای آنکه جای دیگران را بگیریم سعی کنیم جای واقعی خود را بیابیم.

* تواضع ، نردبان بزرگی و بلندی است.

* خوشبخت ترین مردم کسی ا
ست که خوشبختی را در خانه خود جستجو کند.

 

 حرفهای فانوسی (قسمت چهارم)

* هرگاه یک نفر از افراد گروهی زمین بخورند ، هشداری است برای دیگران که بدانند سنگی در راه است.

* سعی کنیم احترام بزرگترانمان را داشته باشیم ، که وقتی بزرگتر کسانی شدیم ، احتراممان را داشته باشند.

* سکوت ، جوابی غیر قابل پاسخ است.

* بجای اینکه راه را اشتباه برویم ، بهتر است چیزی را که نمی دانیم دوباره بپرسیم.

* هرگاه روح ما تنها و بی حفاظ بر بستر باد سرگردان شود ، مرتکب خطایی بزرگ در مورد دیگران خواهد شد.

 

حرفهای فانوسی (قسمت سوم)

* افراد موفق کارهای متفاوتی انجام نمی دهند ، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام میدهند.

* همواره به یاد داشته باشیم که شاید آخرین کلید باقیمانده گشاینده قفل باشد.

* همیشه راه بهتری برای انجام بهتر کارها هست.

* اگر جلوی اشتباه خود را نگیریم ، آنها جلوی ما را خواهند گرفت.

* دشوارترین قدم ، همان قدم اول است.

 

حرفهای فانوسی (قسمت دوم)

* خداوند به هر پرنده ای دانه ای می دهد ، اما آن را داخل خانه اش نمی اندازد.

* افراد با ایمان ، قدرت درک کمکهای خداوند را دارند.

* امروز ، فردایی است که دیروز منتظرش بودید. پس قدر آن را بشناسید.

* پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر.

* تنها راهی که به شکست می انجامد تلاش نکردن است.

 
حرفهای فانوسی (قسمت اول)

* عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار خویش را در دست می گیرید.

* هرگز کاری که امروز قادر به انجامش هستید ، به فردا موکول نکنید.

* بهترین راه آماده شدن برای فردا این است که امروز را عالی انجام دهیم.

* زندگی ، کوتاهتر از آن است که شما بخواهید وقت خود را صرف تشویش و نگرانی کنید.

* کارتان را آغاز کنید ، توانایی انجامش به دنبال می آید.