نکاتی زیبا برای زندگی (قسمت هشتم)

* نکته بیست و دوم :
از چشمانت مواظبت کن ! با نگاه بیجا ، حسرت و نگرانی را برای خود خرید نکن.
امام صادق(ع) : نگاه حرام تیری مسموم از تیرهای شیطان است و چه بسا یک نگاه که حسرت و اندوهی طولانی به دنبال داشته باشد. (وسایل الشیعه)
Control your eyes ! you may buy worry and regret in return for ogling.

                     

* نکته بیست و سوم :
برای انتخاب همسر ، صورت زیبا مهم است اما آن را با سیرت نیکو تعویض نکنید.
پیامبر اکرم(ص) : خیر و خوبی را نزد خوب رویان جستجو کنید. (نهج الفصاحه)
When you choose a wife, don't exchange her good nature for her good appearance.

* نکته بیست و چهارم :
مهریه ، ارزش همسر را نشان نمی دهد. پس اعتدال در این امر مهم را فراموش نکنیم.
امام صادق(ع) : خوبی زن آن است که مهرش کم باشد.
Marriage portion isn't an indicator of your wife's value, so follow the golden mean .

 

نکاتی زیبا برای زندگی (قسمت هفتم)

* نکته نوزدهم :
اگر همسری ایده آل می خواهی ، آراستگی و پاکی را از خود شروع کن. مطمئن باش که موفق می شوی.
قرآن کریم : زنان پلید لایق مردان پلیدند و زنان پاک و خوب برای مردان پاک هستند و مردان پاک شایسته زنان پاکند. (سوره نور)
If you want an ideal wife, try to be tidy and pure. surely you will find it successfully.

                     

* نکته بیستم :
سعی نکن چیزی را از همسرت پنهان کنی بلکه تلاش کن او را هم در جریان صحیح اتفاقات قرار دهی.
امام علی(ع) : انسان هرچه را در دل و درونش پنهان کند ، از لغزشهای زبان و حالتهای چهره اش آشکار می شود. (نهج البلاغه)
Don't try to be secretive, but try to inform your wife about all events.

* نکته بیست و یکم :
برای انتخاب همسر دقت و تحقیق کنید نه استخاره ، که استخاره پس از تحقیق و مشورت است.
آیت ا.. جوادی آملی در مورد این گونه استخاره ها می فرماید : ما در اسلام تشویق به استخاره نشده ایم.
To choose your wife, first investigate avd inquire and consult, then do sortes and divination .

 

نکاتی زیبا برای زندگی (قسمت ششم)

* نکته شانزدهم :
تجربه کنید ! توجه همسر شما ، با رسیدگی به ظاهر خودتان بدست می آید.
امام رضا(ع) در وقتی که محاسن و موهای مبارکش را رنگ حنا کرده بود فرمودند : آراستگی و زیبایی مرد بر عفت زن می افزاید. (حلیه المتقین)
Try it !when you are tidy your wife will pay more attention to you.* نکته هفدهم :
بخاطر خودتان هم که شده است با همسرتان خوش اخلاق باشید.
امام علی(ع) : زن از ادب و رفتار همسرش تأثیر می پذیرد. (فروع کافی)
Be good mood to your wife to live at peace.

* نکته هجدهم :
ارتباطات خانوادگی را تبدیل به عیش و نوش و خوشگذرانی های افراطی نکنیم.
امام علی(ع) : موفقیت با سور چرانی و مهمانی های افراطی قابل جمع نیست. (نهج البلاغه)
Don't change the relationship with your relatives to a wining and dining party.


نکاتی زیبا برای زندگی (قسمت پنجم)

* نکته سیزدهم :
در انتخاب همسر این واقعیت را فراموش نکن : پایبندی او به دین و معنویت.
پیامبر اکرم(ص) خطاب به جوانی که قصد ازدواج داشت : بر تو باد که همسر دیندار بگیری. (وسایل الشیعه)
When you want to choose a wife, remember her faithfulness and spiritualities.* نکته چهاردهم :
در انتخاب همسر به دنبال امتیازاتی باش که او خود بدست آورده است ، نه امتیازاتی که در گذر زمان قابل تغییر است.
پیامبر اکرم(ص) : کسی که با زنی بخاطر ثروتش ازدواج کند ، خداوند او را بحال خودش وا می گذارد ، کسی که فقط بخاطر زیبایی ازدواج می کند ، زندگی اش ناخوشایند می شود ، کسی که بخاطر دین و ایمان ازدواج کند خداوند همه آن امتیازات را برایش فراهم می کند. (وسایل الشیعه)
When you want to choose a wife, search for her talent, not her changeable characters... .

* نکته پانزدهم :
اصالت خانوادگی را در انتخاب همسر خود بسیار با اهمیت بدانیم.
پیامبر اکرم(ص) : با خانواده شایسته ازدواج کنید ، زیرا نطفه و زن تأثیر گذارند. (مکارم الاخلاق)
In choosing your wife, cosider her familial nobility.

 

نکاتی زیبا برای زندگی (قسمت چهارم)

* نکته دهم :
همانطور که در وقت خرید میوه ، نوبرها و رسیده ها را انتخاب می کنی ، از درخت انسانیت هم آن را که نوبر و رسیده است بچین.
پیامبر اکرم(ص) : جبرئیل از طرف خداوند نزد من آمد و گفت : دوشیزگان همانند میوه های درختان هستند ، اگر هنگامی که رسیدند چیده نشوند تابش آفتاب آنها را فاسد و خراب می کند و بادهای خزان پراکنده شان می سازد. (وسایل الشیعه)
Pick up a wife as same as the fruits, you always pick up the ripe and fresh ones.


* نکته یازدهم :
جای دیگری در جستجوی آرامش نباش ، آرامش ما وقتی است که در کنار همسرمان قرار داشته باشیم.
قرآن کریم : از آیات و نشانه های حکیمانه خداوند این است که برایتان همسرانی آفرید تا در کنارشان آرامش یابید. (سوره روم)
Do; your quiet is when you are beside your wife, don't search it in another place. 

* نکته دوازدهم :
باور کن ، خداوند برای تلاش شبانه روزی تو برای رفاه همسر و خانواده ات ، پاداش بزرگی در نظر گرفته است.
معصوم(ع) : تلاشگر در راه تأمین خانواده همانند مجاهد در راه خداست. (بحار الانوار)
Believe that, GOD will bless your strive for your family comfort.


 نکاتی زیبا برای زندگی (قسمت سوم)


* نکته هفتم :
ازدواج ، گام اصلی در راه محکم کردن باورها و کسب معنویت است.
هیچ یک از یاران رسول خدا(ص) ازدواج نمی کرد مگر اینکه پیامبر(ص) درباره اش می فرمود : دینش کامل شد. (مکارم الاخلاق)
Marriage is the mian step to your belief and to obtain spirituality.
                                       
* نکته هشتم :
شگفتی و معجزه ثروتمند شدن را با ازدواج تجربه کنید.
قرآن کریم : اگر فقیر باشند خداوند آنان را با فضل و رحمت خود بی نیاز می کند. (سوره نور)
امام صادق(ع) : رزق همراه زنان و خانواده است. (نور الثقلین)

The wonder of wealth is in marriage.

* نکته نهم :
مسافرت را فراموش نکن و تا آنجا که ممکن است با همسرت به مسافرت برو.
پیامبر اکرم(ص) : هرکس دوست دارد که پاک و پاکیزه با خداوند ملاقات نماید باید همراه با همسرش سفر نماید. (بحار الانوار)
Take a trip but with your wife.

 
نکاتی زیبا برای زندگی (قسمت دوم)


* نکته چهارم :
تجربه کنید ! هرچه زندگی شما پر محبت تر باشد ، حضور خداوند در آن زندگی بیشتر است.
قرآن کریم : از آیات و نشانه های خداوند این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی قرار داد تا درکنار آنان آرامش یابید و میان شما مهر و محبت و رحمت قرار داد. (سوره روم)
Try it ! You will feel the presence of GOD in your life, if you show more love to your wife.


* نکته پنجم :
همیشه و در همه حال باور کنیم که سعادت همسر ما در خوشبختی ما اثر دارد.
پیامبر اکرم(ص) : خدایا ! به تو پناه می برم از همسری که پیرم کند قبل از آنکه وقت پیریم فرا رسد. (وسایل الشیعه)
Believe that your wife happiness influence upon your luck.

* نکته ششم :
با ازدواج کارهای خوب خود را به صورت تصاعدی محاسبه کنید.
امام صادق(ع) : دو رکعت نماز انسان متأهل ، افضل از هفتاد رکعت نماز انسان مجرد است. (وسایل الشیعه)
When you get married, count your good deeds rising.

 

 نکاتی زیبا برای زندگی (قسمت اول)


* نکته اول:
می توانیم زیباترین کاخ و قصر را با انتخاب همسر برای خود بسازیم.
پیامبر اکرم(ص) : هیچ بنایی در زندگی برافراشته نشده که نزد خدا از بنای ازدواج محبوب تر باشد. (وسایل الشیعه)
You may build a splendid palace, by choosing a good wife.
                                                
* نکته دوم :
همسر ما حکم لباس ما را دارد، در انتخاب لباس مناسب ، راحت و شیک دقت کنید.
قرآن کریم : زنان لباس شما مردانند و شما مردان لباس زنهایید. (سوره بقره)
Your wife is like your clothes, so try to choose suitable and fashionable clothes.

* نکته سوم :
پرسود ترین معامله زندگی تو ، انتخاب همسری شایسته است.
پیامبر اکرم(ص) : انسان مسلمان پس از نعمت اسلام هیچ فایده ای بهتر از همسر مسلمان و صالح نبرده است. (وسایل الشیعه)
The most profitable business in your life is selecting a good wife.

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 برگرفته از کتاب " از دوران نامزدی تا پایان زندگی" انتشارات هنارس